Aktuality, Deti

Detský tábor – Resortík

Denný letný tábor RESORTÍK 2021

Milí klienti, veríme, že leto si budeme môcť užiť ako sa patrí a aj preto pre vaše ratolesti pripravujeme váš obľúbený, denný letný tábor Resortík 2021

Vyberať môžete zo 4 turnusov:

☀️ I. turnus 19.-23.7.
☀️ II.turnus 26.-30.7.
☀️ III.turnus 9.-13.8.
☀️ IV.turnus 16.-20.8.

Vek: 5-11rokov
Cena: 95€
V cene tábora je zahrnutá celodenná strava.
Info: 0902 560 137

A takto krásne sme sa mali minulé leto ☀️🤸💚👇

https://www.youtube.com/watch?v=qYGENH8tEig

Registrovať sa môžete tu 🙂

Odoslaním prihlášky zákonný zástupca dieťaťa udeľuje týmto v súlade s ust. §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi letného tábora RESORTÍK a osobám zainteresovaným na jej riadnom fungovaní a chode súhlas so spracovaním vyššie uvedených mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa. Účelom poskytnutia súhlasu je posudzovanie, spracovanie a uchovanie prihlášky dieťaťa do tábora RESORTÍK.

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné písomne odvolať. Do dňa jeho písomného odvolania je udelený súhlas so spracovaním údajov v platnosti.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením, podpisom a zaplatením poplatku tejto prihlášky záväzne prihlasuje dieťa, aby absolvovalo letný tábor RESORTÍK v RM SPORT RESORT (ďalej ako „tábor“) za týchto podmienok:

a) Zákonný zástupca dieťaťa bol informovaný o tom, že letný tábor sa bude uskutočňovať v priestoroch budovy RM Sport Resort nachádzajúcich sa na adrese: Úzka 420/6, 971 01 Prievidza.

b) Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje dieťa priviesť sám alebo v sprievode inej dospelej osoby najmenej 10 (desať) minút pred začatím programu tábora, pričom dieťa na tábor pripraví zabezpečením vhodného ošatenia a obuvi.

c) Zákonný zástupca berie na vedomie, že poplatok za tábor vo výške 95,- EUR (deväťdesiatpäť eur) je povinný uhradiť najneskôr v 7.deň pred uskutočnením daného turnusu, na ktorý je dieťa prihlásené a to osobne v hotovosti na recepcii RM SPORT RESORT.

d) Storno podmienky: v prípade zrušenia rezervácie pred začiatkom daného turnusu (6 dní a menej), na ktorý je dieťa prihlásené vraciame 50% zo zaplatenej ceny.

e) Zákonný zástupca odoslaním tejto prihlášky vyhlasuje, že dieťa má uzatvorené platné úrazové poistenie pre prípad úrazu.

f) Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, krádež, zničenie alebo iné znehodnotenie vecí dieťaťa odložených mimo priestorov, v ktorých sa koná tábor.

g) Pre prípad, že dieťa prestane tábor navštevovať z dôvodu nie na strane jej prevádzkovateľa, uhradený poplatok sa nevracia.