Aktuality, Deti

MOVE YOU SUMMER CAMP

V spolupráci s 3run parkour club Prievidza sme pre vašich teenagerov pripravili denný letný tábor plný pohybu Move you! Naučia sa základy parkouru, neminú ich tanečné lekcie, lezecká stena, kondičné tréningy, maľovanie, videá a zažijú s nami mnoho zábavy 🙂

Termín tábora: 23.8. – 27.8.2021 

Odporúčaný vek je od 11 rokov. V cene 105€ je zahrnutá celodenná strava (raňajky, desiata, obed, olovrant).

Prihlasujte sa prostredníctvom registračného formulára:

 

Odoslaním prihlášky zákonný zástupca dieťaťa udeľuje týmto v súlade s ust. §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi letného tábora MOVE YOU SUMMER CAMP a osobám zainteresovaným na jej riadnom fungovaní a chode súhlas so spracovaním vyššie uvedených mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa. Účelom poskytnutia súhlasu je posudzovanie, spracovanie a uchovanie prihlášky dieťaťa do tábora MOVE YOU SUMMER CAMP.

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné písomne odvolať. Do dňa jeho písomného odvolania je udelený súhlas so spracovaním údajov v platnosti.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplnením, podpisom a zaplatením poplatku tejto prihlášky záväzne prihlasuje dieťa, aby absolvovalo letný tábor MOVE YOU SUMMER CAMP v RM SPORT RESORT (ďalej ako „tábor“) za týchto podmienok:

a) Zákonný zástupca dieťaťa bol informovaný o tom, že letný tábor sa bude uskutočňovať v priestoroch budovy RM Sport Resort nachádzajúcich sa na adrese: Úzka 420/6, 971 01 Prievidza.

b) Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje dieťa priviesť sám alebo v sprievode inej dospelej osoby najmenej 10 (desať) minút pred začatím programu tábora, pričom dieťa na tábor pripraví zabezpečením vhodného ošatenia a obuvi.

c) Zákonný zástupca berie na vedomie, že poplatok za tábor vo výške 105,- EUR (stopäť eur) je povinný uhradiť najneskôr v 7.deň pred uskutočnením daného turnusu, na ktorý je dieťa prihlásené a to osobne v hotovosti na recepcii RM SPORT RESORT.

d) Storno podmienky: v prípade zrušenia rezervácie pred začiatkom daného turnusu (6 dní a menej), na ktorý je dieťa prihlásené vraciame 50% zo zaplatenej ceny.

e) Zákonný zástupca odoslaním tejto prihlášky vyhlasuje, že dieťa má uzatvorené platné úrazové poistenie pre prípad úrazu.

f) Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, krádež, zničenie alebo iné znehodnotenie vecí dieťaťa odložených mimo priestorov, v ktorých sa koná tábor.

g) Pre prípad, že dieťa prestane tábor navštevovať z dôvodu nie na strane jej prevádzkovateľa, uhradený poplatok sa nevracia.