Obchodné meno:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

IČ DPH:

Zap. V OR Mestského súdu Bratislava III

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Telefón:

e-mail:

Prevádzková doba:

Zodpovedná vedúca:

Prevádzka:

Orgán dozoru:

LK Consulting SK s.r.o.

Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

45 920 397

SK2023135389

Odd. Sro, Vl. č. 68589/B

Tatra banka , a.s.

SK17 1100 0000 0029 4403 5170

TATRSKBX

+421 901 755 665

recepcia@rmsportresort.sk

Pondelok – Piatok od 6:00h – 21:00h, Sobota – Nedeľa 7:00h – 21:00h

Ing. Monika Valková

RM Sport Resort, Úzka ulica 420/6, 971 01 Prievidza

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Odbor výkonu dozoru, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

I. Úvodné stanovisko

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre nákup tovaru a služieb ponúkaných v prevádzke RM Sport Resort a bližšie stanovujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzky RM Sport Resortu a jeho zákazníkov.

Zákazník je povinný zoznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a  Reklamačným poriadkom (ako je uvedené nižšie), ktoré sú uvedené na internetovej adrese https://www.rmsportresort.sk a súčasne na recepcii RM Sport Resort.

II. Predaj tovaru a služieb v obchodných priestoroch RM Sport Resort

 1. Aktuálna ponuka tovaru a služieb RM Sport Resort, vrátane cien za dané služby a tovar, sú k dispozícii v obchodných priestoroch RM Sport Resort na adrese: RM Sport Resort, Úzka ulica 420/6, 971 01 Prievidza a súčasne na internetovej adrese https://www.rmsportresort.sk.
 2. RM Sport Resort môže pri jednotlivých službách stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to najmä s ohľadom na kapacitu, vek klientov, formu platby a pod. O týchto ďalších podmienkach bude klient pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný.
 3. Zákazník má možnosť za tovar a služby platiť bez osobnej registrácie, ďalej prostredníctvom zákazníckej karty, ak má na zákazníckej karte uložený Depozit (ako je špecifikované nižšie), a to aspoň vo výške zodpovedajúcej hodnote kupovaného tovaru alebo služby. Prostredníctvom zákazníckej karty možno využiť aj ďalšie formy úhrady za tovar a služby, a to hotovosť, platobnú kartu, benefitné zamestnanecké poukazy v papierovej alebo elektronickej forme a benefitné programy (napr.: Multisport karta, Benefit plus). Podmienky využívania týchto benefitov si stanovuje prevádzka RM Sport Resort. Aktuálne sa zverejňujú v priestoroch RM Sport Resort a na webových stránkach. Zákazník je povinný splniť podmienky stanovené RM Sport Resortom pre čerpanie benefitu (napr.: založenie zákazníckeho účtu, vklad na depozit pre úhradu prípadných storno poplatkov, v opačnom prípade nie je nákup tovaru alebo služieb prostredníctvom benefitu umožnený.
 1. Tovar a služby možno Zákazníkovi predať aj bez použitia zákazníckej karty, resp. založenia Zákazníckeho účtu, teda na tzv. anonymný účet. V takom prípade sú služby poskytované v základnej cene a je možné využiť iba tie spôsoby úhrady, ktoré si určuje RM Sport Resort.

III. Zákaznícky účet, depozit, členstvo, permanentka

 1. Zákazník si zriaďuje v RM Sport Resort zákaznícky účet. Zákaznícky účet bude zákazníkovi zriadený po vyplnení registračného formulára, s ohľadom na povinné políčka a odovzdaním/doručením tohto formulára RM Sport Resortu osobne na recepcii. Zákaznícky účet – registráciu je možné zriadiť online na webových stránkach https://rmsportresort.sk/, resp. po zaevidovaní registračného formulára pracovníkmi recepcie a následne online potvrdením aktivačného e-mailu. Po založení účtu si môže Zákazník na zákaznícky účet vložiť peňažnú sumu (ďalej len ,,Depozit”).
 1. Vklad na Depozit sa vykonáva úhradou v hotovosti, platobnou kartou na pokladni v RM Sport Resorte alebo online cez webstránku https://www.rmsportresort.sk prostredníctvom platobnej brány GO PAY. Vklad na Depozit nie je možné vykonať prostredníctvom benefitných poukazov. Depozit možno využiť k úhrade všetkého tovaru a služieb ponúkaných prevádzkou RM Sport Resort, ktoré je možné nahliadnuť v aktuálnom cenníku tovaru a služieb. Výška zľavy je priamo podmienená výške dobitého kreditu. Podľa výšky dobitého kreditu bude Zákazník priradený do predom definovanej depozitnej skupiny poskytujúcej zľavnené benefity na vybraný tovar, podľa aktuálneho cenníku RM Sport Resortu. Depozitné skupiny a ich prislúchajúce zľavy sú nasledovné: Depozit: 1-99,00€ – 2% zľava, Depozit: 100,00€ – 5% zľava, Depozit: 200,00€ – 8% zľava. Získaná zľava sa nevzťahuje na kúpu poskytovaných služieb RM Sport Resortu ale vzťahuje sa iba na kúpu tovaru. Priradenie zodpovedajúcej depozitnej skupiny sa riadi vždy podľa výšky posledného vkladu na účet a ostávajúca nevyčerpaná suma na zákazníckom účte je priradená do danej zľavnenej skupiny. Zákazník má prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu. O aktuálnej výške Depozitu na zákazníckom účte sa môže Zákazník informovať aj v RM Sport Resorte, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. RM Sport Resort posiela automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stave Depozitu a ďalej s predstihom 7 dní informačný e-mail o konci platnosti depozitu.
 2. Vložený depozit je Zákazník povinný vyčerpať najneskôr do 12 mesiacov, počítané od okamihu vloženia príslušného Depozitu. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety, skončí platnosť vloženého depozitu. Platnosť depozitu je možné predĺžiť vložením ďalšej finančnej sumy, ktorej hodnota musí byť 1,00 €. Celú zostávajúcu výšku Depozitu nie je možné zameniť späť za peňažné prostriedky a akokoľvek vracať, to platí aj v prípade zrušenia zákazníckeho účtu. Vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail info@rmsportresort.sk s odôvodnením a preukázaním vážneho dôvodu, môže byť Depozit zákazníkovi vrátený, výhradne iba v hotovosti, v stanovenom termíne a súčasne aj s vrátením čipovej karty a vymazaním účtu. V prípade akýchkoľvek nejasností sa klient môže odvolať na Depozitnú zmluvu uzavretú podľa §. 51 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. v jeho platnom znení.
 1. RM Sport Resort ďalej umožňuje Zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet k nákupu členstvačasovej permanentky, ktorá umožňuje Zákazníkovi využívanie služieb RM Sport Resortu po určitú časovú hranicu za konkrétne vytvorených podmienok (napr. mesačná, 2-mesačná, 3-mesačná, ročná permanentka do fitness a pod..).

Zakúpené členstvo/permanentka sú neprenosné na iného člena/klienta!

Zakúpené členstvo/permanentku môže vždy čerpať iba jedna osoba vrátane permanentiek skupinových cvičení, vstupu do sauny a pod., pokiaľ nejde o osobitné dohodnuté podmienky ako napríklad firemné členstvo a pod.. 

RM Sport Resort môže pri jednotlivých službách stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to najmä s ohľadom na kapacitu, vek klientov, formu úhrady a pod. Ďalej RM Sport Resort môže vylúčiť niektoré z foriem úhrady za službu. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný. Zákazník má prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu, kde si môže overiť platnosť členstva alebo sa môže informovať  v RM Sport Resorte, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. RM Sport Resort posiela automaticky na e-mail Zákazníka s predstihom 14 dní informačný e-mail o konci platnosti členstva.

 1. RM Sport Resort ďalej umožňuje Zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet k uzavretiu členstva/nákupu permanentky dopredu stanovenou alebo dohodnutou kombináciou služieb, príp. tovaru RM Sport Resortu. RM Sport Resort môže pri jednotlivých službách stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to najmä s ohľadom na kapacitu, vek klientov, formu úhrady a pod. Ďalej RM Sport Resort môže vylúčiť niektoré z foriem úhrady za služby. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný. Zákazník má prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu, kde si môže overiť platnosť permanentky alebo sa môže Zákazník informovať v RM Sport Resorte, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. RM Sport Resort posiela automaticky na e-mail Zákazníka s predstihom 7 dní informačný e-mail o konci platnosti permanentky.
 2. Zakúpenú permanentku je Zákazník povinný vyčerpať do stanoveného dátumu platnosti. Platnosť zakúpeného členstva/permanentky nie je možné predĺžiť ani preniesť na inú osobu. Vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail info@rmsportresort.sk s odôvodnením a preukázaním vážneho dôvodu môže byť platnosť permanentky predĺžená.
  Možnosti predĺženia platnosti zakúpeného členstva/permanentky a preukázateľnosť dôvodu predĺženia:

  1. Ak nebolo počas platnosti permanentky možné využívať predplatené služby z dôvodov na strane klienta, je klient oprávnený požiadať o predĺženie platnosti permanentky o dobu, počas ktorej nemohol služby využívať a zároveň je povinný tieto dôvody preukázať. Za oprávnené dôvody sa považuje:
   • vážny zdravotný stav pretrvávajúci najmenej 21 dní a viac
   • iný vážny dôvod pretrvávajúci najmenej 14 dní. Za iný vážny dôvod sa nepovažuje práca pendlerov pracujúcich v zahraničí, obchodných cestujúcich, dovolenka, plánovaná súkromná cesta počas obdobia dovoleniek, prázdnin a sviatkov počas roka.
    • Permanentku je možné predĺžiť len jedenkrát počas platnosti danej permanentky. Zároveň je toto právo potrebné uplatniť v lehote najneskôr do 14 dní od vzniknutej situácie uvedenej v bodoch vyššie, po uplynutí tejto lehoty právo zaniká. Žiadosť o prerušenie treba doručiť osobne alebo emailom na: info@rmsportresort.sk, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti predĺženia a tak isto vložiť preukázateľný doklad vo forme prílohy. Za doklad o zdravotnom probléme sa považuje lekárska správu od špecialistu, NIE od obvodného lekára. V prípade, že si Zákazník nepraje poskytnúť RM Sport Resort lekársku správu, na recepcii je formulár potvrdzujúci neschopnosť, ktorý potvrdí špecialista alebo príslušný orgán. Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do obdobia, odkedy si Zákazník praje členstvo prerušiť.
  2. Ak nebolo počas platnosti permanentky možné využívať predplatené služby z dôvodov na strane RM Sport Resort: prevádzkové dôvody, porucha na prevádzke, pokiaľ však nejde o poruchu na prevádzke spôsobenú treťou stranou (prerušenie dodávky elektrickej energie, vody a pod. nespôsobené prevádzkovateľom RM Sport Resort). Doba platnosti permanentky sa automaticky predlžuje o dobu, počas ktorej klient nemohol služby využívať.
  3. Ak nebolo počas platnosti permanentky možné využívať predplatené služby z dôvodov tzv. vyššej moci (t.j. z dôvodov, ktoré nevznikli na strane klienta a ani na strane RM Sport Resort, napr. rozhodnutie štátu, pandemické opatrenia, a pod.), je klient oprávnený požiadať o predĺženie platnosti permanentky o dobu, počas ktorej nemôže služby využívať. Toto právo je potrebné uplatniť v lehote najneskôr do 14 dní od skončenia dôvodu, pre ktorý nebolo možné služby využívať a len jedenkrát počas platnosti danej permanentky. Po uplynutí tejto lehoty právo zaniká.
   O predĺženie permanentky je potrebné požiadať prostredníctvom žiadosti dostupnej na recepcii RM Sport Resort, alebo emailom na: info@rmsportresort.sk, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti predĺženia a tak isto vložiť preukázateľný doklad vo forme prílohy.
 3. Zákazník má možnosť vstupovať na svoj zákaznícky účet cez webové rozhranie na adrese https://www.rmsportresort.sk v sekcii rezervácie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po prihlásení, ktoré sa uskutoční zadaním platného užívateľského mena a hesla, má Zákazník možnosť rezervovať si, uhrádzať jednotlivé služby, zakúpiť si členstvo alebo permanentku, ako aj zistiť platnosť už zakúpenej permanentky. Ďalej je možné v zákazníckom účte cez webové rozhranie administrovať zadané kontaktné údaje. Ak bude mať Zákazník akékoľvek problémy s prihlásením na svoj zákaznícky účet alebo s rezerváciou, informuje o tejto skutočnosti bezodkladne recepciu prevádzky RM Sport Resortu.
 4. RM Sport Resort ďalej umožňuje Zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet k nákupu služieb a tovaru v RM Sport Resorte, Úzka 420/6, Prievidza. RM Sport Resort môže pri jednotlivých službách stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie.

IV. Zákaznícky identifikátor

Po zriadení zákazníckeho účtu bude Zákazníkovi vydaná zákaznícka čipová karta, ktorá slúži ako identifikátor k zákazníckemu účtu za nevratný poplatok 3€. Zákaznícka karta môže byť priradená iba k pomenovanému účtu, s ktorým môže disponovať výlučne osoba uvedená ako majiteľ tejto karty alebo akákoľvek osoba, ktorá má kartu vo vlastníctve, pokiaľ majiteľ karty požiada o jej prevedenie do režimu ,,prenosná” podľa konkrétnych podmienok RM Sport Resortu pre jednotlivé služby.

V prípade straty/krádeže zákazníckej karty je Zákazník povinný, čo najskôr kontaktovať RM Sport Resort, aby túto kartu zablokovala. RM Sport Resort nezodpovedá za prípadné škody, ktoré Zákazníkovi z dôvodu straty/krádeže zákazníckej karty vznikli.

V. Nákup služieb prostredníctvom priamej úhrady od zamestnávateľa

 1. RM Sport Resort umožňuje zákazníkom nákup služieb aj priamou úhradou za služby poskytovanou zamestnávateľom, na základe vystavenej faktúry. Konkrétne podmienky pre využitie služieb si stanovuje RM Sport Resort. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný. Takto uhradené prostriedky nie je možné vložiť na Depozit Zákazníka.

VI. Rezervácie

 1. Zákazník si môže rezervovať aktivity RM Sport Resortu (ďalej len ,,Rezervácie”), pokiaľ má v RM Sport Resorte zriadený zákaznícky účet, na ktorom je vložený Depozit vo výške zodpovedajúcej cene jednotlivej aktivity alebo túto aktivitu priamo uhradí.
 2. Rezerváciu je možné vykonať prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania, telefonicky, alebo osobne na recepcii v RM Sport Resorte, a to na základe predloženia zákazníckej karty.
 3. Po vykonaní rezervácie bude Zákazníkovi blokovaný depozit vo výške zodpovedajúcej cene športovej aktivity, s čím Zákazník vykonaním rezervácie súhlasí. Na túto skutočnosť bude Zákazník upozornený pred vykonaním rezervácie.
 4. Rezervácia sa považuje za záväznú objednávku danej služby.
 5. RM Sport Resort si stanoví storno poplatky pre jednotlivé služby individuálne.

V prípade sálových cvičení (Atleticko-gymnastická príprava pre deti od 5 rokov, Indoor Cycling, Kruhový tréning, Lezenie pre deti, Power Yoga) sú storno poplatky pri zrušení svojej rezervácie nasledovné:

 • viac ako 6 hodín pred zahájením aktivity, nie je účtovaný storno poplatok;
 • od 3 až po 6 hodín pred zahájením aktivity, bude účtovaný poplatok v pevnej sume 50% z celkovej sumy rezervovanej služby.
 • 3 hodiny až do zahájenia aktivity, bude účtovaný poplatok v pevnej sume 100% z celkovej sumy rezervovanej služby.

 

V prípade sálových cvičení (Fit&Tone, Jumping) sú storno poplatky pri zrušení svojej rezervácie nasledovné:

 • 2 hodiny až do zahájenia aktivity, bude účtovaný poplatok v pevnej sume 100% z celkovej sumy rezervovanej služby.

 

V prípade sálových cvičení (Bodywork) sú storno poplatky pri zrušení svojej rezervácie nasledovné:

 • 5 hodín až do zahájenia aktivity, bude účtovaný poplatok v pevnej sume 100% z celkovej sumy rezervovanej služby.

 

V prípade sálových cvičení (Thajský Box) sú storno poplatky pri zrušení svojej rezervácie nasledovné:

  • 2 hodiny až do zahájenia aktivity, bude účtovaný poplatok v pevnej sume 50% z celkovej sumy rezervovanej služby.

 

Rezerváciu si klient vie zrušiť prostredníctvom mobilnej aplikácie po prihlásení do zákazníckeho účtu, cez webové rozhranie, telefonicky, alebo osobne na recepcii v RM Sport Resorte. Vo všetkých  prípustných formách storno rezervácie je prípadný storno poplatok účtovaný.  V prípade chybnej rezervácie a jej storna v čase, kedy je účtovaný storno poplatok, môže Zákazník podať písomnú žiadosť na e-mail info@rmsportresort.sk o neúčtovaní storno poplatku za podmienky, že v daný deň Zákazník absolvoval a riadne uhradil službu, ktorá je predmetom storno poplatku, a to v inom čase. RM Sport Resort posudzuje oprávnenosť žiadosti Zákazníka.

VII. Predaj služieb cez internet

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu RM Sport Resort sú považované za záväzné. Podaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom a týmito Obchodnými podmienkami, a že s oboma súhlasí.
 2. Objednávka je záväzným návrhom Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy na dodanie služby/tovaru (ďalej len ,,Zmluva”). Zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie ,,Potvrdenie prijatia k ďalšiemu spracovaniu”, ktoré je posielané RM Sport Resortom automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uložená v databáze RM Sport Resortu.
 3. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí, uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke súvisiacej s kúpou a dodaním konkrétnej služby podľa výberu Zákazníka. Miesto dodania služby je adresa RM Sport Resortu. Vlastnícke právo k služby prechádza na Zákazníka od RM Sport Resortu  po zaplatení kúpnej ceny vrátane DPH.
 5. Pred zaslaním objednávky RM Sport Resortu je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle zákazník spoločnosti kliknutím tlačidla ,,Odoslať objednávku”.
 6. Zmluvy po uzavretí RM Sport Resort archivuje v elektronickej forme a sú prístupné iba RM Sport Resortu.

Platobné podmienky

V internetovom obchode (e-shope) RM Sport Resortu existujú nasledujúce voľby spôsobu platby  za kupovanú službu:                 Platobnou kartou

Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru alebo uhradenej služby. V prípade, keď je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru/služby alebo dodania niekoľkých častí, beží lehota podľa predchádzajúcej vety odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru/služby.
 2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy je treba, aby Zákazník o svojom odstúpení od Zmluvy RM Sport Resort informoval, a to písomnou formou  prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu RM Sport Resortu alebo e-mailovú adresu: info@rmsportresort.sk alebo iným vhodným spôsobom (osobne na recepcii v RM Sport Resorte). Odstúpenie od zmluvy je možné učiniť aj posledný deň 14-dňovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
 3. Pokiaľ Zákazník odstúpi od Zmluvy, vráti mu RM Sport Resort bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, sumu zaplatenej kúpnej ceny za tovar/službu vrátane DPH. Pre vrátenie platby RM Sport Resort použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil Zákazník pre prevod počiatočnej transakcie, pokiaľ Zákazník v odstúpení od zmluvy neuvedie inak. Pre vrátenie platby, ktorú Zákazník vykonal prostredníctvom platobnej karty, sa použije platobný prostriedok, ktorý Zákazník uviedol v odstúpení od zmluvy. V žiadnom prípade tým Zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Platbu RM Sport Resort Zákazníkovi vráti po prevzatí vráteného tovaru/služby ak Zákazník preukáže, že tovar odoslal späť alebo službu nečerpal, podľa toho, čo skôr nastane.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy Zákazník vráti RM Sport Resortu tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu a v stave, v akom tovar prevzal. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ bude RM Sport Resortu vrátený tovar nekompletný alebo bude ušpinený, poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo inak znehodnotený, vzniká tým Zákazníkovi zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade služby, zákazník musí preukázať že službu nečerpal. Pokiaľ bol tovar akokoľvek poškodený alebo časť služby čerpaná, RM Sport Resort má v tomto prípade nárok na započítanie škody vzniknutej na tovar/službu oproti hodnote finančnej sumy, ktorá má byť Zákazníkovi z titulu odstúpenia od zmluvy vrátená.
 6. Zákazník nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru/služby. Tieto náklady nesie Zákazník taktiež v prípade, ak tovar/služba nemôže byť vrátený/á pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Zákazník bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, pošle tovar späť na kontaktnú adresu RM Sport Resortu alebo odovzdá osobne na recepcii v RM Sport Resorte.
 8. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Zákazník odošle RM Sport Resortu tovar/službu pred uplynutím 14dní.

Reklamácia

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) RM Sport Resortu a právnym poriadkom platným v Slovenskej Republike.
 2. Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) RM Sport Resortu je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

Ostatné ustanovenie

 1. RM Sport Resort si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 2. Ceny uvádzané pri jednotlivých druhoch tovaru/služieb sú platné v okamihu odoslania objednávky Zákazníkom RM Sport Resortu.
 3. RM Sport Resort má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade vypredania alebo nedostupnosti objednaného tovaru/služby. V prípade, že predmetný tovar/služba už Zákazník uhradil, bude mu kúpna cena vrátane DPH vrátená prevodom na zákaznícky účet do Depozitu.
 4. Odoslaním elektronickej objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru/služby (vrátane DPH, prepravného alebo poštovného), uvedenú v katalógu internetového obchodu (e-shopu) RM Sport Resortu.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracovaní osobných údajov sa RM Sport Resort riadi nielen podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov, ale aj používanie osobných údajov prispôsobujeme Nariadeniu (EU) 2016/679, tj. Obecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné od 25.05.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Prehlásenie o spracovaní osobných údajoch je k dispozícii v sekcii ,,Súkromie“ na adrese https://rmsportresort.sk/zasady-spracovania-a-ochrany-osobnych-udajov/.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok prevádzky RM SPORT RESORT spoločnosti LK Consulting SK, s. r. o (ďalej Poskytovateľ služieb) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

I. Základné ustanovenia:

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru za           nedostatky a vady poskytnutej služby/poskytnutého tovaru a vybavenie reklamácie.

2. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby/tovar nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

II. Uplatnenie reklamácie:

 1. V prípade, že zákazník zistí nedostatky alebo vady, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby/tovaru, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná poverená osoba Poskytovateľa služieb/predajcu tovaru spísať so zákazníkom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.
 2. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby/tovaru (účet z registračnej pokladne, faktúru alebo objednávku). Poverený zamestnanec spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie. Ak to povaha reklamovanej služby/tovaru vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil vec, ktorej chybu vytýka.
 3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť.
 5. Pokiaľ zákazník preukáže poverenému zamestnancovi vybavujúcemu reklamáciu podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.
 6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše poverený zamestnanec. Zákazník dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby/tovaru zákazník je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

III. Dôvody odmietnutia reklamácie:

 1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu/tovar nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným zákazníkom alebo iným zákazníkom, alebo používanie tovaru.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby/tovaru v dôsledku vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá.

IV. Vybavenie reklamácií – Nároky z oprávnenej reklamácie

 1. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby/tovaru , ktorá je mu poskytnutá/predaný alebo už bola poskytnutá/predaný, Poskytovateľ služieb/tovaru alebo ním poverený zástupca je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.
 2. Osoby poverené poskytovateľom služieb/predajcom tovaru môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
 3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie zákazníka, je povinný poverený zamestnanec vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti II. bodu 7.

V. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

 1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod…
 1. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí zákazník umožniť pracovníkovi vybavujúcemu reklamáciu alebo inému poverenému zástupcovi, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

VI. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby/tovaru, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.
 2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

VII. Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie  alternatívneho riešenia sporov. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

VIII. Návštevný poriadok wellness

 1. Všeobecné pravidlá
 • návštevný poriadok a jeho pravidlá slúžia na bezpečnosť prevádzky, čistoty a poriadku v celom objekte RM Hotel**** Wellness & Congress
 • Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s návštevným poriadkom a dodržiavať ho.
 • Kúpou vstupu návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenia sa stávajú pre návštevníka záväznými.
 1. Otváracie hodiny, vstup a vylúčenie z návštevy objektu wellness
 • Otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené a vstup do objektu je povolený len v čase prevádzky s platným vstupom a kartou RM Hotel, ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni.
 • Kartu RM Hotel je návštevník povinný odovzdať pri odchode. V prípade straty karty resp. jej znehodnotenia musí návštevník uhradiť sumu 3 €.
 • Deťom do 15 rokov je vstup do wellness povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového sveta zakázaný, prípadne vstup iba s osobou staršou ako 18 rokov / s rodičom.
 • Saunovanie v plavkách je zakázané, (povolené len v plachte).
 • Vstup do Saunového sveta je jednorazový, maximálne 3 hodiny. Prevádzkovateľ RM Hotel si vyhradzuje právo na uzavretie jednotlivých častí wellness počas prevádzkovej doby pre uzavretú spoločnosť (skupinová rezervácia). Počas tejto doby je daný objekt pre verejnosť zatvorený.
 • Posledný vstup do objektu musí byť najmenej toľko minúť pred uzavretím, aký je čas otváracích hodín. Zamestnanec má právo pri zakúpení dlhšieho vstupu ako sú otváracie hodiny odmietnuť predaj vstupu.
 • Do Wellness nemajú prístup osoby, ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, vyžadujúcimi izoláciu, bacilonosiči, osoby s poraneniami a diagnózami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.
 1. Zodpovednosť návštevníkov
 • Návštevník je povinný správať sa v priestoroch RM Hotel Wellness spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo neznehodnocuje majetok objektu.
 • Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.
 • Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 18 rokov sú plne zodpovedné za správanie detí a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov zodpovedných zamestnancov wellnessu.
 • Škody spôsobené vo wellness návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.
 1. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov
 • Vstup do objektu je časovo ohraničený. Ak sa zakúpený čas prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok.
 • Na prezliekanie sú k dispozícii šatne a priestory s komplexným sociálnym zázemím /sprchy, WC/
 • Do šatne je potrebné sa vyzuť/prezuť.
 • K prezliekaniu slúžia kabínky, umiestnené na oboch stranách šatne.
 • Odev a obuv je potrebné odkladať do skriniek, ktoré sa uzamykajú kartou, ktorú dostane každý návštevník.
 • Návštevník má plnú zodpovednosť za uzamykanie skriniek, v ktorej má uložené osobné veci, odev a obuv.
 • V prípade prianí a sťažností je potrebné kontaktovať službukonajúcich zamestnancov wellnessu, prípadne recepciu hotela.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavaž pokyny zamestnancov.
 • Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch objektu poriadok a čistotu.
 1. Pokyny pre návštevníkov bazénovej haly
 • Pred vstupom do bazénu je návštevník povinný sa osprchovať.
 • Kúpanie je dovolené výlučne v plavkách a bez obuvi.
 • Do bazénov je zakázané vstupovať s jedlom a nápojmi.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky, znečisťovať vodu.
 • Do bazénov je zakázané skákať, vzájomne sa strkať, behať okolo bazénov.
 • Návštevník je povinný dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 • Malé deti sú povinné nosiť kúpacie plienky.
 • Do bazénov je zakázané nosiť lopty, tenisové loptičky, plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky menších rozmerov.
 • Návštevník je povinný opustiť bazény 15 minút pred ukončením prevádzky.
 • V prípade uzavretej bazénovej haly pre verejnosť v dôsledku prenájmu je zakázané ju navštíviť.
 1. Pokyny pre návštevníkov Saunového sveta
 • Pred vstupom do sauny je návštevník povinný dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového sveta zakázaný.
 • Saunovanie v plavkách je zakázané – povolené len v plachte.
 • Do sauny sa vstupuje bez obuvi.
 • Pred vstupom do sauny odložte šperky resp. hodinky.
 • Do sauny sa nemôžu nosiť karty RM Hotel v dôsledku možnosti ich poškodenia.
 • V saune sa sedí zásadne na plachte.
 • V saune dýchajte ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 • Správajte sa vhodne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
 • Pobyt sa odporúča začať v parných priestoroch, kde teploty dosahujú maximálne 55 °C pri 100%-nej vlhkosti prostredia. Záver pobytu v saunách by mal patriť klasickej suchej saune.
 • Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10-15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou, a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa vašej kondície, najmenej však trikrát.
 • Je možnosť použiť aj ochladzovací kúpeľ, avšak je nutné sa pred ním osprchovať a až následne doň vojsť.
 • Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa dosucha.
 • Celkový pobyt v saunovom svete by zo zdravotného hľadiska nemal presiahnuť 3 hodiny, pričom rozhodujúca je individuálna kondícia každého jedinca.
 • Navštívte odpočiváreň so soľnou stenou, zabaľte sa do deky a zostaňte ležať asi pol hodiny. Ležte uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.
 • V priestoroch saunového sveta je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové látky.
 • V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ukončite svoj pobyt v saune, resp. oslovte službukonajúceho zamestnanca.
 1. Výnimky
 • Návštevný poriadok a pravidlá sa vzťahujú na všeobecné použitie zariadení a využívania služieb. Prevádzkovateľ môže povoliť výnimky v súvislosti s právnymi predpismi a nad rámec interných povolení v jednotlivých objektoch prevádzky.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky RM Sport Resortu sú účinné od 01.01.2022 a sú k dispozícii na recepcii RM Sport Resortu a na internetovej stránke RM Sport Resortu – https://www.rmsportresort.sk.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 01.01.2022.